ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, Ελλάδα

Στάδιο: 2008

Σκοπός: Υπηρεσίες Συνδρομής Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

Παροχή Υπηρεσιών Συνδρομής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών για την ολοκλήρωση του φακέλου δημοπράτησης του έργου - επεκτάσεων των εργαστηριακών χώρων και περιβάλλοντος χώρου.