ELIA VALLEY HOTEL

Δυο Ξενοδοχεία 5* χωρητικότητας 200 δωματίων
 
Θέση: Διβαράτα Κεφαλονιάς
 
Σκοπός: Προμελέτη, Οριστική Στατική μελέτη & μελέτη εφαρμογής

            Προμελέτη, Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη & μελέτη εφαρμογής                                    Επίβλεψη Στατικών & Η/Μ μελετών