Ποιοτικός Έλεγχος

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Πέρα από τη διαδικασία πιστοποίησης η ποιότητα αποτελεί μια πρόκληση και συγχρόνως μια δέσμευση για την ηγεσία και το σύνολο του προσωπικού της ΚΙΩΝ Α.Ε.

Η κύρια προσπάθεια είναι επικεντρωμένη στην “ικανοποίηση του πελάτη” και θεωρείται αποφασιστικής σημασίας ο σαφής καθορισμός των “απαιτήσεων του πελάτη” και η βεβαιότητα της καταλληλότητας του εταιρικού μηχανισμού για την “κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων ”.

Ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία έχει οικοδομηθεί όλο το σχέδιο του ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας.

Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω:

 

 • Κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

 • Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων ( διαδικασίες και αποτέλεσμα zero defect ).

 • Διατήρηση του απαιτούμενου από τον πελάτη επιπέδου ποιότητας σε όλη τη διάρκεια του έργου.

 • Τήρηση του “σχεδίου ποιότητας” που έχει συμφωνηθεί σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων.

 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

 

Το σχέδιο διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Έλεγχος εγγράφων

 • Έλεγχος αρχείων

 • Ανασκόπηση του συστήματος

 • Δείκτες ποιότητας - Αποδοτικότητας

 • Προσλήψεις & Εκπαίδευση του προσωπικού

 • Προμήθειες

 • Έλεγχος εξοπλισμού Hardware-Software

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Διαδικασίες προσφορών

 • Ανασκόπηση σύμβασης έργου

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και εκτέλεση έργου

 • Έλεγχος ποιότητας

 • Αξιολόγηση υπεργολάβων

 • Αξιολόγηση προμηθευτών

 • Εσωτερική επιθεώρηση

 • Διαχείριση αποκλίσεων

 • Διορθωτικές – προληπτικές ενέργειες