Διαχείριση Έργων

Διαχείριση Έργων (Project Management) με παροχή υπηρεσιών τεχνικό-οικονομικού συμβούλου σε όλα τα στάδια του έργου, αναλόγως των αναγκών του Εργοδότη:

  • Αξιολόγηση Επένδυσης, Μελέτη Σκοπιμότητας,
  • Προμελέτη, Διαδικασίες Αδειοδότησης
  • Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής,
  • Διαδικασίες Δημοπράτησης και Αξιολογήσεις Προσφορών,
  • Επίβλεψη εργασιών, δοκιμές λειτουργίας, παραλαβή, οργάνωση συντήρησης και διαχείρισης λειτουργίας εκτέλεσης του έργου.